Search
Generic filters
Search
Generic filters

Приложение 1

І. ЗАПИСВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването за туристически пакет се осъществява в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, по телефон, чрез e-mail, онлайн запитване през интернет страницата или с посредничеството на лицензиран туристически агент.

(2) Резервацията се счита за валидна след подписване на договор за туристически пакет и внасяне на посочения в него депозит в съответния срок.

(2.1.) Договорът за туристически пакет може да бъде сключен и в електронна форма, през интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА, чрез поставяне на маркер в поле “Приемам общите условия”, съгласно чл.82, ал.5 от ЗТ.

(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в срок до 48 часа след подписване на договора за туристически пакет.

(3.1.) В случай, че първоначално заявения хотел не може да бъде потвърден, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ алтернативни варианти за настаняване.

(3.2.) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложените алтернативи, резервацията се анулира и ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатеното капаро.

ІI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Плащането се извършва в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА в лева, съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена във чужда валута).

(2) Ако не е упоменато друго в предоставената на ПОТРЕБИТЕЛЯ оферта за пътуване, съгласно изискванията на чл.82 от ЗТ, дължимият от ПОТРЕБИТЕЛЯ депозит е в размер на 30% от общата стойност на резервацията.

(3) Окончателно плащане на съответния туристически пакет се извършва съгласно посочения в договора срок.

(4) При резервации, направени по условията на Ранни записвания съответните плащания трябва да бъдат извършени в обявените в промоционалните оферти срокове, в противен случай резервацията се счита за невалидна.

(5) Всяка промяна по желание на туриста по резервация, направена по условията за ранно записване – смяна на: име на турист, дата на пътуване, период на настаняване, тип помещение и т.н., води до отпадане на преференциалните условия и отстъпки, като стойността на договора се прекалкулира по стандартни цени.

(6) Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯT има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка е до 60 (шестдесет) дни преди началната дата на пътуването / дата на първата нощувка

(7) Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на отпътуване, само по изключение вследствие на промени във:

цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси на отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

промяна на обменните валутни курсове, относими към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

(7.1) Пакетната цена се увеличава с размера на завишението на съответния разход, съгласно хипотезите, посочени в чл.2, ал. 7 (т.1 – т.3).

(8)  ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.2, ал.7 от настоящите Общи условия, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването.

(9) Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да приложи увеличение на цената на туристическия пакет, във връзка с хипотезите на ал. 7 (т.1-т.3) и ал.(7.1), с повече от 8 на сто от общата цена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

(9.1) има право да приеме увеличението на цената на туристическия пакет в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, като заплати дължимата сума;

(9.2) има право да не приеме увеличението на цената на туристическия пакет и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

(9.3) В случай на отказ от пътуването, съгласно хипотезата на ал. 9.2., ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените от него суми по резервацията, в 7-дневен срок от датата, на която е получил уведомлението за отказ.

(9.4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви своя отказ от пътуване в посочения в ал. (9.2) срок, увеличението на цената на туристическия пакет се счита за прието и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати съответната сума.

(10) В случай, че упоменатите в ал. 7 (т.1-т.3) разходи бъдат намалени, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на размера на намалението на съответния разход, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

(10.1) В случай на намаление на цената, съгласно хипотезата на ал. 10 от настоящия член,  ТУРОПЕРАТОРЪТ ще възстанови на пътуващия сумата, съответстваща на намалението на размера на съответния разход, упоменат в ал.7 (т.1-т.3), само след като приспадне направените от него административни разходи.

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.3. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

 1. да предостави в съответствие с общите условия на този договор туристическите услуги, заявени и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ медицинска застраховка за пътувания извън страната по стандартните условия на лицензиран застраховател, в случай, че такава не е включена в туристическия пакет.

2.1. Когато медицинската застраховка за пътувания извън страната е включена в туристическия пакет или при издаване на такава по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

2.2. Когато медицинската застраховка за пътувания извън страната не е включена в туристическия пакет и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае издаване на такава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при липса на валидна медицинска застраховка, покриваща разходите за лечение в чужбина.

2.3. по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу допълнително заплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова за други допълнителни рискове по време на пътуването, както и за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ (застраховка „Отмяна на пътуване“).

2.4. В случай, че съгласно условията на лицензирания застраховател се дължи завишена застрахователна премия за възраст ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛИ навършили 80 години и над тази възраст се застраховат само след получено разрешение от страна на лицензирания застраховател, като се задължават да заплатят съответното завишение на застрахователната премия.

Чл. 4. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира договора, без да носи никаква отговорност, в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши дължимите плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

(2) При хипотезата на чл.4, ал. 1, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът не подлежи на възстановяване.

(3) В случаите когато  ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил пълният размер на общата цена на пътуването и не е в състояние да изпълни условията по сключения договор /пълно неизпълнение/ поради причина, която може да бъде вменена като негова вина, е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените суми в пълния им размер.

Чл. 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ със застрахователна компания “==================================================

Чл. 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

Чл. 7. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Точният час и място на отпътуване от България, номер на автобуса и съпровождащия водач се съобщават в седмицата на самото пътуване, не по-късно от два дни преди датата на заминаване.

(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно изискванията на чл. 84, ал.4 от ЗТ, контактна информация за връзка с представител на място в дестинацията на пътуване, заедно с документите за самото пътуване.

Чл.8. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняване в превозното средство по реда на записването след настаняване на предплатени предни седалки, в случай, че такива са предвидени.

Чл.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта, виза/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.
 2. в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата.

2.1. в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и пътува заедно с един от родителите се изисква нотариално заверена декларация за сьгласие от другия родител.

2.3. в случай, че условията по т.2 и т.1 от настоящия член не бъдат изпълнени или изискуемата декларация не бъде попълнена правилно, в следствие на което ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде допуснат да напусне територията на Р.България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

 1. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на заявените в него туристически услуги.
 2. да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в Р.България.
 1. при инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
 2. да има подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването, в противен случай ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекъсне пътуването на ПОТРЕБИТЕЛ, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите,без да носи отговорност или да дължи обезщетение за неговото завръщане и/или непотребени услуги.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

Чл.10.(1)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 60 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването, без да се дължат неустойки и обезщетения за тази промяна.

(2) За прехвърляне на права и задължения по Договора след срока, предвиден в алинея 1 се дължи неустойка както следва:

а) от 59 до 15 дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на депозита.

б) от 14 до 0 дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Лицето, на което се прехвърлят правата и задълженията декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

(4) При резервации по условията за ранни записвания ПОТРБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и/или да сменя датата на пътуването.

(5) При определени пакети, при които самолетния билет се закупува на цени и при условия, които не позволяват промяна на Потребителя, или смяна на датата на пътуването, Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и да сменя датата на пътуването.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Р.България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл.12.(1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването без да носи отговорност и да дължи неустойка за това, съгласно разпоредбите на чл. 89, ал .7 от ЗТ, ако не е набран необходимия минимален брой участници, посочен за всяка отделна оферта или ако отмяната се дължи на непреодолима сила.

(2) При хипотезите на чл.12 ал.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Чл.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на анулация или преждевременно прекъсване на пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или при отказ на компетентните органи да издадат виза или друг необходим документ на същия, необходим за съществяване на пътуването.

Чл.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

 1. недобросъвестни и неправомерни действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

1.1. в случай на нарушение от страна на  ПОТРЕБИТЕЛЯ на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително Р.България и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, отговорността е изцяло, от и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.2. в случаите когато с решение на властите или отговорни лица, на ПОТРЕБИТЕЛЯ е отказана възможността да напусне/влезе в страна, включена в туристическата програма, включително Р.България, и/или възможност за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което пътуването е било осъществено, изцяло или частично, без съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
 2. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 3. форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства по време на пътуване като: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове или затворени гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства.
 4. масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения но само в случаите, когато възпрепястват и не позволяват извършването на дадено туристическо пътуване по маршрута му.

Чл.15. (1) При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване сума.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи индивидуална отговорност за валидността на документите, необходими за съответното пътуването /лична карта, задграничен паспорт, и т.н./, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е бил допуснат в съответната държава, поради изтекла валидност или поради липса на минимално изискуем период на валидност на документите.

 Чл.16. (1) В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя/и от съществените клаузи от Договора за организирано пътуване, се задължава да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в двудневен срок, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването, както и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 90 от ЗТ.

(1.1.) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс и e-mail са актуални и коректни и могат да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА за бързо и неотменно предаване на уведомлението по чл.16, ал.1.

(1.2.) Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора за туристически пакет.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение, относно направените промени, съгласно хипотезата по чл.16, ал.1, в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от страна на ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

(3) Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение (анекс) към Договора за организирано пътуване.

(4)  В   случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е е съгласен и не приеме направените от ТУРОПЕРАТОРА промени, съгласно чл.16, ал.1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора за организирано пътуване без да дължи неустойка или обезщетение и има право да избира една от следните възможности:

 1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
 2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;
 3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ.
 4. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. (1) При отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойка, дължи се само такса резервация – 30 лв на възрастен, не важи за случаите, когато има издаден самолетен билет, при които са валидни условията на съответния превозвач.

б) от 59 до 30 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 30% от общата стойност на пътуването.

в) от 29 до 15 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.

г) от 14 до 0 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

д) в случай на направена и платена резервация по условията на ранно записване, заплатените суми не се възстановяват, но може да се използват за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за анулация упоменати в настоящата точка.

е) в случай на направена и платена резервация за туристически услуги със статут „NON REFUNDABLE“ – неустойка в размер на 100% от общата стойност на съответната туристическа услуга.

(2) При отказ от пътуване и прекратяване на договора по празнични програми, в това число Коледа и Нова Година, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

а) до 91 дни преди датата на пътуването – без неустойка, дължи се само такса резервация – 30 лв на възрастен, не важи за случаите, когато има издаден самолетен билет, при които са валидни условията на съответния превозвач.

б) от 90 до 60 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 30% от общата стойност на пътуването.

в) от 59 до 31 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.

г) от 30 до 0 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

д) в случай на направена и платена резервация за туристически услуги със статут „NON REFUNDABLE“ – неустойка в размер на 100% от общата стойност на съответната туристическа услуга.

(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ преждевременно по свое желание, няма право да претендира за възстановяване на стойността на непотребените услуги и се задължава сам да уреди завръщането си, като всички възникнали допълнителни разходи, вкючително и транспортни, са за негова сметка.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредтствена близост до него, които засягат изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията и които са официално  обявени и признати като такива от приемащата дестинация.

(6) При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно ал.4 пътуващия има право на пълно възстановяване на всички направени от него плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

(7) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете за плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки посочените в чл.17, ал. 1  неустойки.

VІ. ВИЗИ

Чл.18. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание, изразено в писмен вид от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да съдейства като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, самолетни билети и др./, подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от Посолството документи, както и да заплати СЪОТВЕТНИТЕ такси за издаване на визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо такова, се считат за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ за изаване от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.19. (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, съгласно разпоредбите на ГПК и изрично договореното между страните с Договора.

(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3). В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно писмено оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след приключване на пътуването, като Рекламацията се  счита за валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

 1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
 2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ своето становище по нея.

(4) За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

Абонирайте се за специални оферти:
Абонирайте се за специални оферти:
Абонирайте се за специални оферти:
Copyright © Miss K Travel | Създаден от PixelVision
Scroll to Top

Запитване за Общи условия