Search
Generic filters
Search
Generic filters
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ
I. ЗАПИСВАНE

1.1. Всяко лице може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРА. Когато туристическата услуга е закупена от турагент, то лицето може да отправя към него всички съобщения, искания или жалби свързани с изпълнението й.

1.2. В срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ може да: потвърди направената или изпратена резервация или предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

1.3. Резервацията се пази 72 (седемдесет и два) часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА и внасяне на сумата.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА УСЛУГА:

2.1. За български граждани валиден документ за самоличност (лична карта и/или задграничен паспорт), изискван и оформен в съответствие със законите на посещаваната държава/и и/или на Република България, a само за еднодневни екскурзии в чужбина за лица под 18 г. и нотариално заверена декларация от родителите, че са съгласни детето им да пътува в посочената страна, оформени в съответствие с изискванията и законите на посещаваната държава/и и на Република България. Оригинал на декларацията и 2 (две) копия следва да се носят по време на пътуването.

2.2. За еднодневна екскурзия в чужбина необходимостта от виза, условията, сроковете и изискванията за издаването ѝ, както и медицинските и здравни условия и изисквания на избраната държава за български граждани, са посочени в информацията за туристическата услуга. Лицето трябва да заплати необходимите такси за издаването на визата посочени от Посолството на съответната държава/ви, като нейното издаване е единствено в неговата компетенцията и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ за издаване на виза по каквито и да било причини, платените от лицето такси за издаване на визата не се връщат. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията и условията за паспортен, визов, медицински и здравен режим, в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, възникнали от това, са за сметка на потърпевшите.

2.3. За еднодневни екскурзии в чужбина на лицата, които са български граждани от 5 г. до 64 г. се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит на отговорност, посочен в информацията за туристическата услуга. За лица между 65-74 г. е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО доплащане за завишена застрахователна премия според тарифите и изискванията на застрахователната компания. Лицата над 74 г. се задължават сами да направят застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” и да я представи на ТУРОПЕРАТА. Лицето задължително заплаща застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, когато тя не е включена в пакетната цена. Лицето има право да си направи допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването, както и застраховка „Отмяна на пътуване“, в случай на отказ от пътуване от негова страна, съгласно условията, тарифите и изискванията на застрахователните компании. Допълнителна информация за тези възможности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи от ТУРОПЕРАТОРА или конкретната лицензирана застрахователна компания.

2.4. Лицата се задължават изрично във писмена форма да уведомят ТУРОПЕРАТОРА, ако се намират в период на бременност и да представят на ТУРОПЕРАТОРА писмено уверение от лекар, че могат да пътуват за съответния период и съгласно информацията за туристическата услуга. В случай на възникване на проблеми с бременността, в това число и прекъсването ú по време и/или вследствие на пътуването, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на лицето.

2.5. Местата на отпътуване, пристигане и междинните спирания са посочени в информацията за туристическата услуга. Като те могат да се променят непосредствено по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва лицето да бъде уведомено по надлежния ред.

2.6. Всички обявени часове в информацията за туристическата услуга са ориентировъчни и са в местно време. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства, посочени в договора. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неконсумирани услуги и/или загубено време.

III. ЦEНИ И ПЛАЩАНЕ:

3.1. Плащането може да се извърши в брой или по банков път в лева съгласно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. В случай на плащане по банков път ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща необходимите, за това такси и посочва банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Общата цена се заплаща на 100% при резервация и подписване на резервационна бланка.

IV. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

4.1. В случай на възникване на обективни причини и обстоятелства по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи изпълнението на туристическата услуга по време на нейното изпълнение, ТУРОПЕРАТОРЪТ лично и/или чрез свързаните с него водачи и/или екскурзоводи на съответната група, има право и може без съгласието на лицата, да извърши необходите промени:

4.1.1. Да промени място, дата и време на отпътуване, съответно на връщане, като лицето бъде своевременно уведомено. Точните място, дата и време на отпътуване, рег. номер на автобус, телефон на водача / съпровождащия представител от страна на ТУРОПЕРАТОРА се потвърждават своевременно преди датата на отпътуване.

4.1.2. Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всяко лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя местата за настаняване на лицето в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.1.3. Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от информацията за туристическеската услуга.

4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от контрагентите му или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани лица, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на лицето, за редуциране на цената или основание за рекламация.

4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ в качеството си на администратор на лични данни има право да обработва лични данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните). ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава получените лични данни във връзка със сключването на настоящия договор да бъдат използвани единствено и във връзка с изпълнението на услугите по заявения туристически пакет. Те ще бъдат предоставени само при необходимост на контрагент/подизпълнител/доставчик на съответната услуга съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). На интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА е поместена информация във връзка с политиката за защита на личните данни, условията за ползване на уебсайта и политиката за ползване на “бисквитки” / cookies. 4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин лицето за вреди и/или пропуснати ползи, причинени от пълно и/или частично неизпълнение на туристическата услуга, които се дължат на Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като такива се считат всякакъв вид форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, пандемии, стачки, военни действия както в страните, предмет на туристическата услуга, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на резервационната бланка, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (транспортната фирма), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на лицето, загуба или повреда на багажа по време на пизпълнението на туристическата услуга, отказ на упълномощените органи да издадат виза на лицето и при неявяването му на интервю в консулски служби, където това се изисква, недопускане от страна на митнически, полицейски и гранични служби лицето да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи, извършени правонарушения, неизпълнение на медицински и здравни изисквания и други, свързани с туристическата услуга и действащото българско и европейско законодателство.

4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност за вреди и/или пропуснати ползи, причинени от пълно и/или частично неизпълнение на туристическата услуга, които се дължат на действия и/или бездействия на лицето, които поради алкохолно, наркотично и/или друг вид въздействие, и/или хулигански прояви и др., възпрепятстват изпълнението на туристическата услуга. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже изпълнението на туристическата услуга или част от нея на лицето, включително има право да го отстрани и не му дължи никакви обезщетения, компенсации и/или неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да документира гореизброените нарушения с протокол от присъстващи на място служебни лица и/или други лица.

4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност за допълнителни услуги извън заплатената туристическа услуга.

4.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред лицето, за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в хотела или студиото, превозното средство и/или на което и да е друго място. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ (водачът / екскурзоводът или представител на агенцията) съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на договорите за туристическа услуга на всички лица в групата. Търсене на забравени вещи се извършва от лицето изцяло за негова сметка.

4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено, забравено или погинало имущество и документи на лицето; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на лицето, независимо от това, запознато ли е с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на лицето, което носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място по предвидения от закона ред.

4.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин лицето, което са е отказало от консумацията и използването на част от и/или цялата туристическата услуга.

4.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия или бездействия на контрагенти и/или подизпълнители на ТУРОПЕРАТОРА във връзка с изпълнение на туристическата услуга, които са довели до причиняване на вреди или пропуснати ползи от страна на лицето.

4.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на установен заразен (болен) от заразни болести, включително COVID 19 и др., по време на организираното пътуване, в това число и лицето, което налага преждевременното му прекъсване и приключване за цялата група. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към конкретният заразен (болен).

4.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, на заразяване, лечение, карантиниране и наложено самостоятелно връщане на лицето.

4.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, в случай на неявяване на лицето, в предварително определените в туристическата информация или допълнително съобщение от водачите и/или екскурзоводите време и място за среща във връзка с изпълнение на туристическата услуга, без да са предупредили ТУРОПЕРАТОРА или негов представител за възникнала извънредна ситуация, туристическата група потегля без тях. В този случай лицето, догонва групата или се прибира за своя сметка и заплатените от него суми не се възстановяват и/или компенсират по друг начин.

4.14. Във всички случаи, в които ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не дължи неустойка и/или обезщетения за вреди, всички искове и претенции в тези случаи следва да бъдат предявявани срещу физическите и/или юридически лица, причинили вредите, включително и срещу превозвачи, застрахователи или всички трети лица, причинили евентуални вреди, съгласно действащото законодателство.

4.15. Лицето има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ, като се задължава незабавно да уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма съгласно реда, условията и сроковете на настоящия договор. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква подписване на нова резервационна бланка със същите условия и ангажименти, поети от титуляра до момента. Туристическата услуга не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Лицето, на което се прехвърля туристическата услуга и лицето, която я прехврля, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена по договора и всички допълнителни такси, налози или разходите, свързани и произтичащи от прехвърлянето, в това число – глоби по вече оформени пътнически документи. В случай на отказ за заплащане на така възникналите задължения, това се счита за отказ от ползване на туристическата услуга и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.16. ЛИЦЕТО има право да направи рекламация при следните условия:

4.16.1. ЛИЦЕТО се задължава да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА и/или на негов представител и направи рекламация за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на изпълнение на туристическата услуга, като следва да отчете конкретните обстоятелства по случая.

4.16.2. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването на документа. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място.

4.16.3. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от туристическия пакет не са били разрешени по време на самото пътуване, ЛИЦЕТО има право в 14 (четиринадесет) дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация. Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

4.16.4. Ако ЛИЦЕТО не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.

4.17. ЛИЦЕТО има право да се откаже от позлването на туристическата услуга по всяко време преди започването на изпълнението й , съгласно реда, условията и сроковете посочени в предварителната информация за туристическата услуга.

4.18. ЛИЦЕТО се задължава при пътуванията в/извън Р България да си осигури валидни лични документи – лична карта, задграничен паспорт и др., съгласно изискванията на действащото законодателство; да посочи телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина; да спазва всички митнически и законови разпоредби за износ и внос на валута, предмети и други; да си направи сам необходимите PCR и/или други тестове, имунизации, QR кодове и/или всякакви други електронно или не попълнени формуляри и бланки и свързаните с тях електронни и други отговори и разрешения, които са задължителни за пътуване в съответната държавата/и.

4.19. ЛИЦЕТО се задължава да заплати пълната стойност на туристическата услуга, според реда, условията и сроковете посочени в информацията за туристическата услуга.

4.20. ЛИЦЕТО се задължава да се яви лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, в срок най-късно 24 (двадесет и четири) часа преди началото изпълнението на туристическата услуга, за да му бъде предоставена допълнителна информация и необходимите документи, с които трябва да разполага във връзка с изпълнението на туристическата услуга, съгласно изискванията на Закона за туризма. В случай, че ЛИЦЕТО не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това, че ЛИЦЕТО не е информирано и не може да използва изцяло туристическата услуга и всички възникнали вреди и неудобства, са за негова сметка.
Лицето се задължава да се съобразява с решенията на водача на групата / екскурзовода / представителите на ТУРОПЕРАТОРА, да спазва обществения ред в превозните средства и извън тях, включително в хотели, обществени места и други. При създадени проблеми и нанесени щети на останалите пътници, персонала, ползваните хотели и превозни средства по време на изпълнението на туристическата услуга конкретният извършител или извършители поема/поемат пълна имуществена и друга отговорност за причинените щети, включително на мястото на тяхното извършване, когато това се изиска от потърпевшата страна. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки, както и при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване поради тази причина, включително и на всички останали лица, които не са отговорни за причинените щети. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към извършителят, който е причинил щетите съгласно разпоредбите на настоящия договор.

4.21. ЛИЦЕТО се задължава в случай на официално обявени епидемии или пандемии при отпътуване, да му бъде измерена телесната температура, да подпише протокол, в който е посочена стойността ú и да носи предпазна маска на лицето и/или други задължително изискуеми в нормативни документи предпазни средства в превозното средство, при необходимост.

4.22. При неизпълнение на горепосочените задълженията от страна на ЛИЦЕТО, той не може да предявява никакви претенции към ТУРОПЕРАТОРА за изпълнението и качеството на туристическата услуга.

4.23. При неспазване на сроковете за плащане, срока на представяне на необходимите документите и други условия и изисквания, нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ЛИЦЕТО независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира туристическата услуга и да удържи следните неустойки:

4.24.1. От деня, следващ деня на записването до 5-тия ден преди датата на заминаване – 20 % от общата стойност на тур. услуга

4.24.2. От 5-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от общата стойност на туристическата услуга;

4.25. Смяна на дата за туристически пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

4.26. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записано лицето.

4.27. В случаи, че лицето не е извършило плащане или е нарушило условията на записване посочени в информацията за туристическата услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на лицето, да анулира заявената туристическа услуга, като не носи отговорност пред лицето и не му дължи обезщетения и/или неустойки.

4.28. Крайният срок, в който лицето има право да се откаже без да дължи неустойка и обезщетение за това е 10.30 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който лицето е подписало резервационната бланка.

4.29. При отказ от пътуването на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, посочени в информацията за туристическата услуга.

4.30. Срок, в който лицето трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент, че преотстъпва заплатената туристическа услуга на трето лице: от деня, следващ деня на записването до 2 дни преди датата на заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от ползване на туристическата услуга и заплатените суми не се възстановяват.

4.31. В случай на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРА да изпълни туристическите услуги по независещи от него причини: той има правото да предложи туристическата услуга – заместител. В случай, че лицето приеме туристическата услуга – заместител, която има същата или по-голяма стойност от отменената туристическа услуга, лицето изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че няма да има каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод. В случай, че лицето приеме туристическата услуга – заместител, която има по-малка стойност от отменената туристическа услуга, лицето изразява своето съгласие в писмен вид и има право на обезщетение до разликата в стойността на отменената туристическа услуга и туристическата услуга – заместител, без право на лихви. В случай, че лицето не приеме туристическата услуга – заместител, то той изразява своето несъгласие в писмен вид и има право на обезщетение до пълния размер на стойността на отменената туристическа услуга, без право на лихви. В случай, че за изпълнението на туристическата услуга – заместител е необходимо съгласието на всички лица от групата, то той влиза в сила единствено и само в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни лица от групата без изключение.

4.32. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да уведоми лицето за ненабран минимален брой лица за провеждане на туристическата услуга и да възстанови на лицето (след представяне на издадените документи в офиса, където е записан) всички внесени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети и др), които се удостоверяват с надлежно оформени документи съгласно действащoто законодателство, без да дължи лихви, обезщетения или неустойки е: 48 (четиресет и осем) часа преди започване на изпълнението на тур. услуга.

4.33. Преди началото на изпълнението на туристическата услуга ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени и анулира без предупреждение изпълнението на туристическата услуга на лицето, ако поведението му е такова, че според ТУРОПЕРАТОРА или друго оторизирано от него лице, лицето причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулация на лицето, като му се възстановяват внесените суми, но без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки или хотелски резервации, глоба за върнати билети и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

4.34. По време на на изпълнението на туристическата услуга лицето следва да уважава местните закони, обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да бъде глобено за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според ТУРОПЕРАТОРА или друго оторизирано от него лице или държавен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени и анулира изпълнението на туристиеска услуга, като в тези случаи не дължи обяснение, компенсации, обезщетения или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи и/или със свидетелски показания в случай на невъзможност или отказ за съставяне на такъв протокол.

4.35. По време на изпълнението на туристическата услуга лицето е задължено по време на движение на автобус, самолет или влак да пътува седнало. Ако в случай на неизпълнение на това изискване лицето претърпи инцидент, всички щети и отговорности са само и единствено за негова сметка.

4.36. В случай на емиграция и/или извършване на дейности, забранени от действащото законодателство на съответната държава по време на на изпълнението на туристическата услуга лицето и ТУРОПЕРАТОРЪТ разбере за наличието на подобни случаи, незабавно ще предаде информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действията на лицето, последствията от тях и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

4.37. В случай на официално обявени епидемии или пандемии ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването на всяко лице, което откаже да спазва противоепидемичните мерки, в това число: да му бъде измерена телесната температура; да подпише протокол, в който е посочена стойността ѝ; телесната му температура е извън стойностите: от 36.5 °С до 37.2 °С; да носи предпазна маска на лицето в превозното средство, хотел и където е необходимо и други.
В тези случаи анулирането се дължи на виновно поведение на лицето и ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи никакви обезщетения, компенсации или неустойки, а на лицето не му се възстановяват внесените до момента суми.

4.38. Всички съобщения, уведомления или друга кореспонденция ще бъде извършвана в писмена форма и ще бъдат предавани лично, с SMS, по телефон, по електронна поща, куриер или по друг начин.

4.39. Обявените адреси, и-мейли и телефони на ЛИЦЕТО и ТУРОПЕРАТОРА представляват и адреси за кореспонденция между тях. При промяна на адреса, и-мейла или телефона на която и да е от страните, същата е длъжна своевременно да уведоми насрещната страна за новия адрес за кореспонденция, и-мейл или телефон, в противен случай всички писмени и/или устни съобщения ще се считат за редовно връчени и/или получени.

4.40. В случай на възникване на потребителски казус, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, се прилага действащото българско и европейско законодателство и/или ЛИЦЕТО и ТУРОПЕРАТОРА имат право да използват и възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) и да се обърнат към съответните регулаторни органи по Закона за защита на потребителите – Комисия за защита на потребителите: гр. София, ул. Врабча 1, ет. 3, 4, 5; тел. 02 /9330565; факс: 02/9884218; e-mail: info@kzp.bg; www.kzp.bg и органите на АРС: платформа за АРС – онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.) – http://ec.europa.eu/odr.

Абонирайте се за специални оферти:
Абонирайте се за специални оферти:
Абонирайте се за специални оферти:
Copyright © Miss K Travel | Създаден от PixelVision
Scroll to Top

Запитване за Общи условия за провеждане на еднодневни екскурзии